Anna Cierpicka - Świtkowska

Anna Cierpicka Świtkowska
Protetyk słuchu, dobiera aparaty słuchowe od 17 lat