Drodzy pacjenci!

Jako protetycy słuchu codziennie spotykamy w naszej pracy osoby mierzące się z problemami jakie niesie ze sobą niedosłuch. Niejednokrotnie postępujące pogłębianie się ubytku słuchu i coraz większe trudności ze zrozumieniem mowy prowadzą do stopniowego wycofywania się z życia społecznego dotkniętych nim osób oraz do ogólnego spadku jakości ich życia.

Cechami dobrych i nowoczesnych aparatów słuchowych są mnogość przetwarzanych przez nie częstotliwości oraz wysokie zaawansowanie systemów wspomagających rozumienie mowy i redukujących nieprzyjemny hałas. Zakup takich urządzeń jest inwestycją dla zdrowia i poprawy jakości życia.

W naszych gabinetach pomagamy w uzyskaniu dofinansowania do zakupu aparatów słuchowych z kilku instytucji :

 

 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA (WZROST dofinansowań od 01.01.23r)

Instytucja dofinansowuje zakup aparatów słuchowych dla dzieci i dorosłych:

Dla dzieci i młodzieży do 26 r.ż. – 3000 zł do jednego aparatu, co daje 6000 zł na zakup dwóch urządzeń. Dodatkowo przyznawane są środki na zakup wkładek- 60 zł dla każdego ucha. Dofinasowanie przysługuje raz na 3 lata dla niedosłuchu powyżej 30 dB.

Dla osób dorosłych powyżej 26 r.ż.- 1050 zł do jednego aparatu, co daje 2100 zł na zakup dwóch urządzeń. Środki na zakup wkładek przyznawane są w kwocie 50zł dla każdego ucha. Dofinansowanie przysługuje raz na 5 lat dla niedosłuchu powyżej 40 dB.

Warto zauważyć, że powyższa kwota 1050 stanowi 70% limitu dofinansowania wynoszącego 1500 zł do aparatu.

To maksymalne, 100%-owe dofinansowanie obowiązuje wyłącznie w przypadku osób uprzywilejowanych: inwalidów wojennych, osób represjonowanych, cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, weteranów, żołnierzy lub pracowników wojska poszkodowanych poza granicami państwa. Na podstawie posiadanych legitymacji osoby te mogą uzyskać 100% limitu dofinansowania, czyli po 1500 zł do każdego protezowanego ucha oraz po 50 zł do obu wkładek usznych.

 

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Instytucja dofinansowuje zakup aparatów słuchowych dla dzieci i dorosłych, którym przysługuje dofinansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia- dzieciom raz na 3 lata, natomiast dorosłym raz na 5 lat.

Aby starać się o dofinasowanie z PFRON niezbędne jest posiadanie orzeczenia niepełnosprawności co najmniej w stopniu lekkim. Orzeczenie takie niejednokrotnie można uzyskać już z tytułu posiadanego niedosłuchu i/lub innych chorób towarzyszących.

W ramach środków PFRON można uzyskać dofinansowanie na zakup aparatów słuchowych w kwocie 2925 zł do jednego urządzenia, co daje nam kwotę 5850 zł dla dwóch protez.

Kryterium dochodowe jakie należy spełnić to nieprzekroczenie kwoty 4901,23 zł dla osoby samotnej oraz 3770,18 zł dla wspólnego gospodarstwa domowego.

O dofinansowanie z PCPR ubiegamy się jednocześnie z dofinansowaniem z NFZ. Więc kwoty dofinansowań  się sumują.

 

URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH 

Instytucja dofinansowuje zakup aparatów słuchowych dla kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, o których mowa w ustawie z dnia 31 maja 1996 roku o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 2 września 1994 roku o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, o których mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.

Kryterium dochodowe dla osoby samotnej to kwota nieprzekraczająca 5164,78 zł, natomiast dla osoby żyjącej we wspólnym gospodarstwie domowym to 3918,11 zł. Kwoty dofinansowań różnią się w zależności od wysokości dochodów danej osoby.

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:

https://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/sprawy-zdrowotne-i-socjalne/kombatanci/3730-dofinansowanie-zakupu-aparat%C3%B3w-s%C5%82uchowych-w-2024-roku.html