Edukacja dziecka z aparatem słuchowym to wyzwanie nie tylko dla samego ucznia i rodziców, ale także dla nauczycieli. Szkoła powinna odpowiednio przygotować się do prowadzenia zajęć oraz zapewnić dziecku komfort podczas lekcji i przerw pomiędzy nimi.

Trudności ucznia z aparatem słuchowym

Nauczyciele powinni zostać poinformowani o stopniu ubytku słuchu dziecka, a także o tym, jak dziecko na co dzień funkcjonuje i radzi sobie z aparatem słuchowym. To cenne wskazówki, które pomogą prawidłowo zorganizować lekcje i dopasować warunki w klasie. Nauczyciel musi też pamiętać, że uczeń z aparatem słuchowym nie będzie słyszał (a więc także funkcjonował) w takim samym stopniu, jak jego słyszący rówieśnicy.

Dzieci z głębokim ubytkiem słuchu mogą mieć problem z rozumieniem skomplikowanych poleceń, myśleniem abstrakcyjnym, bezbłędnym pisaniem, odróżnianiem głosek o podobnym brzmieniu, klasyfikowaniem pojęć. Zasób słownictwa takich dzieci jest często mniejszy niż u rówieśników, co może powodować nierozumienie niektórych informacji w czasie lekcji.

Problemem dzieci z aparatem słuchowym mogą być także kontakty ze słyszącymi rówieśnikami. Wynika to z niezrozumienia niepełnosprawności i braku świadomości społecznej, ale nie tylko. Dzieci z aparatem słuchowym mają problem z odróżnieniem wypowiedzi w gwarnych pomieszczeniach, często nie słyszą szeptu, mogą nie rozumieć języka rówieśników zawierającego dużą ilość abstrakcyjnych pojęć.

Wsparcie dla uczniów z aparatem słuchowym

Klasy, w których uczą się dzieci niedosłyszące korzystające z aparatów słuchowych, powinny być dobrze doświetlone uczniowi należy też wyznaczyć miejsce, w którym będzie mógł obserwować nauczyciela, tablicę i innych uczniów, a także dobrze słyszał mowę.

Należy pilnować, by dziecko miało założony aparat słuchowy podczas lekcji. Każdy z nauczycieli prowadzących zajęcia musi mieć też świadomość, jak dokładnie działa aparat i jakie problemy z rozumieniem poleceń może mieć uczeń. Mówiąc, trzeba jak najczęściej ustawiać się przodem do ucznia, by mógł pomagać sobie, czytając z ruchu warg.

Zdania powinny być formułowane w możliwie prosty sposób, wypowiadane wyraźnie, w normalnym tempie. Polecenia i prace domowe, a także informacje o przyszłych sprawdzianach warto przekazywać pisemnie. Zawsze należy też się upewnić, że dziecko poprawnie zrozumiało polecenie.

Uczeń powinien regularnie odbywać ćwiczenia z logopedą i zajęcia w ramach tak zwanego treningu słuchowego. Oprócz tego dziecku warto umożliwić uczestniczenie w indywidualnych zajęciach dodatkowych z poszczególnych przedmiotów.

Nauczyciele powinni przyjrzeć się także kontaktom rówieśniczym. Dzieciom trzeba wytłumaczyć, z czego wynika niepełnosprawność, uczyć tolerancji i namawiać do normalnego traktowania oraz zabawy z niedosłyszącym kolegą czy koleżanką, ale z uwzględnieniem szczególnych potrzeb.

Uczniowie z ubytkiem słuchu noszący aparat słuchowy mogą uczestniczyć w zajęciach w szkole. Trzeba jednak przygotować im dogodne warunki. Należy poznać ograniczenia, z jakimi na co dzień mierzy się dziecko i próbować wspólnie pokonywać trudności.